Disclaimer

Vander Ventions B.V., handelend onder de naam Vander Ventions, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan Het Eeuwsel 57 (5612 AS) te Eindhoven.

Disclaimer
  1. Gebruik van de website van Vander Ventions B.V. (hierna: Vander Ventions) vanderventions.nl alsmede
    eventueel door Vander Ventions verstuurde (elektronische) nieuwsbrieven (hierna samen: “de website”) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen van deze disclaimer.

 

  1. Door deze website te bezoeken en / of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

  1. Vander Ventions behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

  1. Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.
Gebruik van de website
  1. De website heeft een informatief doel en is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. Vander Ventions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Vander Ventions garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Vander Ventions gelden eveneens voor alle door Vander Ventions ingeschakelde hulppersonen en derden.
Gebruik informatie
  1. Vander Ventions behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, afbeeldingen, ideeën, vindingen, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vander Ventions. U mag informatie op deze website uitsluitend afdrukken en / of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
  1. Vander Ventions kan niet garanderen dat het gebruik van de op deze website aangeboden informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Vander Ventions heeft getracht de rechthebbenden van de op de website getoonde informatie te traceren teneinde toestemming te verkrijgen om de informatie op haar website te kunnen tonen. Eenieder die zich niettemin rechthebbende weet van informatie op de website zonder dat met diegene overeenstemming is bereikt over het tonen of beschikbaar stellen van deze informatie op de website, wordt verzocht contact op te nemen met Vander Ventions, zodat met de rechthebbende overeenstemming kan worden bereikt omtrent het gebruik van de informatie, dan wel de informatie terstond verwijderd kan worden. De rechthebbende kunnen contact opnemen met Vander Ventions via info@vanderventions.nl of het telefoonnummer 06-36 36 94 99

Gesprek inplannen