Privacyverklaring Vander Ventions

Vander Ventions B.V., handelend onder de naam Vander Ventions, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan Het Eeuwsel 57 (5612 AS) te Eindhoven, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang

Vander Ventions is een bedrijf dat zich bezig houdt met dienstverlening en het ontwikkelen en uitvinden van hoogstaande technische product ontwikkeling. Vander Ventions is een one-stop-uitvinders-shop die zich specialiseert in het ontwikkelen van elektronica (hardware modellen, revisies en printplaten), het schrijven van software (programma’s en apps) en het mechanisch ontwikkelen van prototypes tot massa-produceerbare producten. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere bedrijven of organisaties waaronder bijvoorbeeld ons moederbedrijf Vander B.V. Wij vinden het van groot belang dat nauwkeurig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Vander Ventions verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en neemt daarbij de privacywet- en regelgeving in acht.

Langs diverse kanalen kunnen wij aan uw persoonsgegevens zijn gekomen. Via onze website, contactgelegenheden, dienstverlening of bijvoorbeeld een sollicitatie. In deze privacy statement leggen wij u graag uit wat wij precies met de verkregen persoonsgegevens doen en waarom. Daarnaast willen we u graag informeren over wat u van ons mag verwachten en welke rechten u heeft.

Vander Ventions verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. Voor evaluatie of ondersteuning van onze dienstverlening schakelt Vander Ventions soms een derde partij in. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Vander Ventions.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Vander Ventions verwerkt persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt, informatie aanvraagt, zich bij ons aanmeldt of telefonisch contact met ons opneemt, gebruik maakt van onze diensten, bij ons solliciteert en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:

 

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
 • Telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Functie;
 • Betaalgegevens;
 • Locatiegegevens;
 • Demografische gegevens zoals informatie over levensstijl en behoefte aan invullen;
 • Marketingvoorkeuren;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, schulden, facturen);
 • BTW-nummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.
Vander Ventions verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Vander Ventions zal alleen noodzakelijke gegevens verwerken. Indien u niet bereid bent om persoonsgegevens aan ons te verstrekken of niet wil dat wij deze persoonsgegevens verwerken, dan kan dat tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt om de overeenkomst, dienstverlening uit te voeren danwel de website niet meer (goed) kan worden gebruikt. Indien u gegevens van derden aan ons verstrekt, dan gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door Vander Ventions en u naar deze Privacy Statement verwijst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vander Ventions verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering voor de volgende doeleinden, maar niet uitputtend:

 

 • Leveren van de door u gevraagde diensten of producten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Volgen van uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Afhandelen van een betaling;
 • Adviseren op het gebied van diensten of producten;
 • Onderzoek naar klanttevredenheid;
 • Interne rapportage, statistische analyse, het op de markt brengen van producten en diensten van Vander Ventions en verbetering van producten en diensten;
 • Aanbieden van andere producten die voor u interessant zouden kunnen zijn;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Werving en selectie (sollicitatie).
Vander Ventions baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

□    Uitvoering geven aan de overeenkomst: In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

□    Wettelijke verplichting: Het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

□    Gerechtvaardigd belang: Het verzamelen en gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Denk aan commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn of in verband met marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren.

□    Toestemming: Vander Ventions kan persoonsgegevens op grond van toestemming verwerken. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst of dienstverlening.

 

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met verkregen persoonsgegevens zullen blijven omgaan.

Juistheid van gegevens

Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. Indien uw gegevens wijzigen, verzoeken wij u ons daarover te informeren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Vander Ventions bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Persoonsgegevens die via onze website zijn verkregen, zullen in de regel uiterlijk 2 jaar na uw laatste gebruik van de website worden verwijderd.

 

Wij bewaren sollicitatiegegevens tot maximaal 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij de sollicitant ons schriftelijk toestemming heeft gegeven om deze langer te bewaren. In dat geval zullen de sollicitatiegegevens tot maximaal 1 jaar worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vander Ventions deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, in verband met de dienstverlening, wegens een gerechtvaardigd belang en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan maar niet uitputtend:

 

 • Overheidsinstanties en/of toezichthouders, waar nodig voor Vander Ventions om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Marketing- en communicatiebureaus voor marketing en communicatiewerkzaamheden;
 • Onderzoeks- en expertisebureaus in het geval van benodigde rapportages of second opinion;
 • Customer Relationship Management (CRM) partner;
 • Accountantskantoor;
 • Derde partijen in geval van outsourcing van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van Vander Ventions worden uitgevoerd, conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Vander Ventions uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Vander Ventions ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Verwerking binnen de EU

Onze bedrijfsactiviteiten worden in Nederland verricht. De persoonsgegevens worden op servers binnen de Europese Economische Ruimte (EER) bewaard. Mocht het voorkomen dat persoonsgegevens buiten de EER verwerkt moeten worden, dan zal Vander Ventions zorgdragen voor een passend beschermingsniveau door middel van standaardovereenkomsten van de EU, een vergunning, adequaatheidsbesluiten of andere passende waarborgen conform de AVG.

Direct marketing

Vander Ventions zal uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing voor andere dienstverlening en producten die naar ons oordeel voor u interessant zouden kunnen zijn. Wij zullen u wel telkens de mogelijkheid bieden om aan te geven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt. Wanneer Vander Ventions u per email benadert voor marketing doeleinden zullen wij vooraf van u toestemming daarvoor nodig hebben

Gebruik social media

Op de website van Vander Ventions (www.vanderventions.nl) zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Vander Ventions heeft geen controle over deze sites en/of hun activiteiten. Vander Ventions houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Vander Ventions te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Vander Ventions gebruikt technische en functionele cookies. Technische cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren, om een account aan te maken of om bijvoorbeeld in te kunnen loggen. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren. Vander Ventions gebruikt sessiecookies. Door middel van een sessie worden statusgegevens en voorkeuren gedurende een bepaalde sessie opgeslagen, waardoor u bijvoorbeeld tijdens een sessie ingelogd blijft. Vander Ventions werkt daarnaast met permanente cookies. Hierdoor herkennen wij u bij een volgend bezoek van onze website en kan onze website speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Vander Ventions gebruikt ook re-targeting cookies. Met behulp van een re-targeting cookie kunnen gebruiksgegevens worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Deze worden tot na het einde van de browsersessie opgeslagen en bijvoorbeeld bij een volgend websitebezoek weer opgeroepen.

 

Vander Ventions maakt tevens gebruik van analytische cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgens en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van onze website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Vander Ventions geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder “Gebruik social media” is

 

 

 

omschreven. Vander Ventions heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 

Al onze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Vander Ventions maakt gebruik van een cookiebot. Deze tool is AVG-proof.

 

Op de cookiepagina kunt u zien welke cookies geplaatst zijn, waar deze voor worden gebruikt, welke persoonsgegevens worden verzameld en wat de vervaldatum is. Vander Ventions mag op grond van de wet cookies op het apparaat van de gebruiker opslaan als dat noodzakelijk is voor het gebruik van de website. Alle andere soort cookies worden pas geplaatst indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. U heeft de mogelijkheid om cookies te weigeren en toch van onze website gebruik te maken. U kunt daarnaast het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment uitschakelen, weigeren danwel herroepen door de browserinstellingen aan te passen. Dit kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vander Ventions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@vps0082.zxcs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vander Ventions, dan horen wij dat natuurlijk graag. We verzoeken u in dat geval met ons contact op te nemen. We zullen dan samen naar een oplossing kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aanpassing Privacy Statement

Vander Ventions heeft het recht de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden op de website van Vander Ventions gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.vanderventions.nl).

Vragen en Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Pricacy Statement kunt u contact opnemen met onze Privacy Consultant. De Privacy Consultant is te bereiken via privacy@vanderventions.nl

Gesprek inplannen